Wichai Wittaya International Day 2018

Wichai Wittaya International Day 2018

โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้จัดกิจกรรมงาน “International Day 2018” โดยมี นางกรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร การแต่งกาย ของประเทศต่างๆ ในโลก ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยบูธแต่ละประเทศโดยมีนักเรียนแต่งกายประจำชาติ จัดแสดงอาหาร ฉายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันสำคัญ และ เกมส์การแข่งขันของแต่ละประเทศ โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดว่าในปีต่อๆ ไป ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้หลากหลายและยิ่งใหญ่กว่าเดิม