Wichai students visited Ban Sang Thai Daroon Orphanage

Wichai students visited Ban Sang Thai Daroon Orphanage

ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมการบริจาคสิ่งของและเงินจำนวน 9,000 บาท ให้น้องๆบ้านแสงไทยดรุณทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้