Chiang Mai

100% University Placement

โรงเรียนวิชัยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผลสำเร็จ 100% เต็ม ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35% มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 22.5% ศึกษาต่อต่างประเทศ 5% มหาวิทยาลัยอื่นๆ 37.5%

วันวิสาขบูชา 2018

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าพร้าวนอก จังหวัดเชียงใหม่