MAP Test

MAP การวัดความก้าวหน้าทางวิชาการ

MAP เป็นแบบทดสอบทางด้านวิชาการโดยการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนผู้ปกครองและผู้ดูแลระบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนให้เข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการของนักเรียน

การเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ
1.ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอนเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
2.ควรมีห้องสำหรับการเรียนรู้โดยปราศจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อต่างๆ
3.ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ทำการทดสอบ เด็กที่เหนื่อยล้าจะไม่ค่อยสนใจในชั้นเรียนหรือไม่มีสมาธิในการทดสอบ
4.ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะจะส่งผลให้ ร่างกายและมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่สุขภาพจิตใจที่ดี

การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ภาษา
5.ควรพูดคุยกับบุตรหลานของท่านเพื่อเป็นและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการสนทนาและการทำกิจกรรมในครอบครัว
6.ควรช่วยบุตรหลานของท่านในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

การเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่าน
7.ควรหาโอกาสให้บุตรหลานของท่านได้อ่านหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ โดยการอ่านเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ที่อาจจะมีในแบบทดสอบ

การเตรียมพร้อมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
8.ควรมีเวลาให้บุตรหลานของท่านและใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นเกมส์กระดานที่เรียบง่าย มีปริศนาไม่มากนัก
แต่เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีขึ้นรวมถึงทักษะที่ดีทางคณิตศาสตร์ ผู้ปกครอง ควรจะกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธี
แก้ปัญหาและให้พวกเขาคิดได้เอง คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อบุตรหลานของท่านต้องการ การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ดีเปรียบเสมือนห้องครัวเต็มไปด้วยอาหารที่อร่อย การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับการทดสอบที่จะเกิดขึ้น
9.ควรให้คำแนะนำในการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้เห็นวิธีที่ผู้คนใช้คณิตศาสตร์ทุกวันเพื่อเรียนรู้และปรับการใช้เพื่อให้เข้าใจในชีวิตประจำวัน เช่น ความสมดุลและความรู้เกี่ยวกับรายได้สุทธิหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
10.ควรมีส่วนร่วมกับนักเรียนที่ในโครงการที่มีการรวบรวมแนวคิดของทางเรขาคณิตและเกี่ยวกับพีชคณิต เช่น การปลูกสวน สร้างชั้นวางหนังสือหรือค้นหาว่าจะใช้เวลานานเท่าใดหรือระยะทางในการขับรถไปยังจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนในครอบครัว