กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยทางโรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณีได้จัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาพละศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความพร้อมด้านร่างกาย เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ชื่นชมในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักในการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยโดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน