Kindergarten Field Trip to Suntree Land of Dolls

Kindergarten Field Trip to Suntree Land of Dolls

การทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลครั้งต่อไป นักเรียนจะได้ใช้เวลาในการสำรวจ ของเล่นใหม่และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การทัศนศึกษาครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนรอติดตามได้เร็วๆนี้