กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  เป็นวันสำคัญที่จะได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทางด้านการแสดงออก และการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กเพื่อให้เกิดความสนุกสนานทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน  มีการประกวดหนูน้อยคนเก่งบนเวที และการประกวดชุดนานาชาติของชั้นเตรียมอนุบาล และมีกิจกรรมฐานเกมต่างๆ ไว้ให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน