Democracy Day 2018

Democracy Day 2018

โรงเรียนวิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อคัดสรรนักเรียนดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 2.สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3.นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและนำเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้และการเลือกตั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอันประกอบด้วยครูอาจารย์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา