Buddhist Lent Day 2018

Buddhist Lent Day 2018

โรงเรียนวิชัยวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนพิธีต่างๆ โดยได้เดินทางไปที่วัดป่าพร้าวนอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.