โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้มีการจัดงานวันกีฬาสีขึ้นเป็นประจำทุกปี 

โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้มีการจัดงานวันกีฬาสีขึ้นเป็นประจำทุกปี 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายด้าน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและเรียนรู้ถึงความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียน และกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนในการแข่งขันต่างๆ งานกีฬาสีประจำปีของเรามีความน่าตื่นเต้นและได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างการแข่งขันของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ