โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ฝ่ายมัธยมศึกษาได้จจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (จินเจอร์ฟาร์ม) เชียงใหม่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีอาจารย์ประณิดา ศิริสกุล และอาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้ดูแล