วันวิสาขบูชา 2018

วันวิสาขบูชา 2018

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 13.30 . วัดป่าพร้าวนอก จังหวัดเชียงใหม่