นักเรียนไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

นักเรียนไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

Genius Olympiad เป็นการแข่งขันนวัตกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วโลก กิจกรรมในครั้งนี้ก่อตั้งและดำเนินงานโดย The Terra Science and Education เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสนับสนุนของผู้ที่มีส่วนร่วมในด้านการศึกษาและนวัตกรรม
The Terra Science and Education ก่อตั้งขึ้นในปี ค. ศ. 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ด้วยการให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา การวิจัยจากภาครัฐ สำหรับการแข่งขัน Genius Olympiad ในปีนี้เจ้าภาพในการจัดงานคือ The State University of New York at Oswego
การแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกัน
1. Genius Science (การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรับรู้ปัญหาและแนวทางการจัดการแก้ไข)
2. Genius Visual and Performance Art (การใช้สื่อศิลปะ หรือ การแสดงศิลปะ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
3. Genius Business (การดำเนินธุรกิจโดยการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม)
4. Genius Creative Writing (การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา)
5. Genius Robotics (การใช้นวัตกรรมทางวิศวกรรม หรือการใช้ระบบอัตโนมัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม)
Genius Olympiad ปี 2018 ที่จัดขึ้น ณ Suny Oswego,New York,USA ช่วงวันที่ 12 – 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 1,200 คน จาก 75 ประเทศ และ 39 รัฐของสหรัฐอเมริกา

ซึ่งมีโรงเรียนวิชัยวิทยาจากจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนจินดามณีจากกรุงเทพมหานคร

เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 21 ผลงาน ซึ่งผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 12 ผลงานดังนี้
โรงเรียนวิชัยวิทยา ประกอบด้วย 3 ผลงาน คือ
1. ชื่อเรื่อง “Your Choice” เป็นภาพยนต์สั้นที่เกี่ยวกับการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม ส่งแข่งขันในสาขา Genius Visual and Performance Art โดย นายภูดิศ ฟูอนันต์ และ นายไตรภพ กาวี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2.ชื่อเรื่อง “การตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ผสมเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพมูลไก่” หรือ“Immobilization of mixed species of micro algal treats effluence from chicken manure bio gas plant” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งแข่งขันในสาขา Genius Science โดย นางสาวกรรวี เอกวัฒน์ และนาย อนุภัทร ลู่ควร
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย
3.ชื่อเรื่อง “การวางผังบล๊อคสัญญาณคลื่นโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ”หรือ “Black and white base station system” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งแข่งขันในสาขา Genius Science โดย นายภูพิงค์ มีอาษา และ นายนรบดี ผดุงกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจินดามณี ประกอบด้วย 3 ผลงาน
1.ชื่อเรื่อง “หัวใจของผืนป่า” หรือ “Heart of the Jungle” ส่งแข่งขันในสาขา Genius Visual and Performance Art โดย เด็กหญิงปานลันดา มณีวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. ชื่อเรื่อง “ก่อนที่จะสายไป” หรือ “Before too late” ส่งแข่งขันในสาขา Genius Visual and Performance Art โดย 
นาสาวนูรูลอีมาน ยาแรสางะ ได้รับรางวัลชมเชย
3.ชื่อเรื่อง “ไบโอพลาสติก” หรือ “Bio plastic from Seaweed” ส่งแข่งขันในสาขา Genius Science โดย 
เด็กหญิงแซร์ร่า ไหย่ และ เด็กชายสเตฟาน ควิ้นท ได้รับรางวัลชมเชย

ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันนั้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และได้รับมิตรภาพสายใยจากเพื่อนชาวต่างชาติ สิ่งเหล่านี้จะตราตรึงในจิตใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดไป