กิจกรรม Breakfast with Parents

กิจกรรม Breakfast with Parents

โรงเรียนวิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมรับประทานอาหารเช้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีต่อกัน นำเสนอข้อแนะนำรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอีกด้วย