School Groups

News & Events

Parent Teaching day

วันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ในเรื่องต่ างๆกับนักเรียน

Parents teaching day Academic year 2016 in 18 th January 2017